• (התנתק)
דרגות קידום – רענון


באיגרת מספר 6 בנושא דרגות קידום נפלה טעות קולמוס והושמטה השורה האחרונה מהטבלה. להלן החוזר המתוקן.

י"ז בשבט תשע"ז
13/2/2017

לכבוד
ציבור המורים
שלום רב,

איגרת אישית למורים – מספר 6
דרגות קידום – רענון

סעיף 20 להסכם עוז לתמורה עוסק בצבירת נקודות זכות בגין מילוי תפקיד החל משנה"ל תשע"ב לכל המורים המועסקים ברפורמה עוז לתמורה, עבור השנים שבהן הם מועסקים ברפורמה עוז לתמורה.
נקודות הקרדיט הניתנות לתפקידים, כמפורט בטבלה, מזכות את המורה בתוספת לשכרו לכל חייו המקצועיים, גם אם הוא הפסיק לבצע את התפקידים.

להלן הדירוג:

תפקיד

מספר נקודות זכות

רכז שכבה

4

רכז חינוך חברתי

3

רכז מקצוע

3

רכז הערכה ומדידה

2.5

רכז התאמות לבחינות בגרות 

2.5

רכז טיולים

2.5

מחנך כיתה

2

צבירת 10 נקודות במשך 3 שנים מזכה את המורים בתוספת שכר של 2% משכרם המשולב.
אנו מבקשים מכם לבדוק, האם מאז נכנסתם לעוז לתמורה צברתם את הנקודות המזכות בקידום. הנקודות נצברות בפרק זמן של 3 שנים, ולאחר 3 שנים, אם הגעתם ל- 10 נקודות, מתחילה צבירה חדשה.
מורים הזכאים וטרם קיבלו את תוספת הדרגה, עליכם לפנות למנהלי כ"א במשרד החינוך, גם אם הנכם עובדי בעלות.