• (התנתק)
הודעה לחברי הארגון המבוטחים בביטוח הבריאות קו למורה בחברת הפניקס


הודעה לחברי הארגון המבוטחים בביטוח הבריאות "קו למורה" בחברת הפניקס
פברואר 2017


הנדון: "קו למורה" - ביטוח בריאות וסיעוד קבוצתי של ארגון המורים לחברי הארגון ובני משפחותיהם -
הודעה אודות שינוי בדמי הביטוח בביטוח בריאות קבוצתי והארכת תקופת הכיסוי הסיעודי.

ביטוח הבריאות הקבוצתי של חברי ארגון המורים מלווה אתכם שנים ארוכות ובמהלך התקופה אפשר הגנה וביטחון כלכלי למבוטחים רבים במיוחד בשעותיהם הקשות.
ביטוח הבריאות הקבוצתי - "קו למורה"
בהתאם להסכם לביטוח בריאות קבוצתי שבין הפניקס חברה לביטוח בע"מ לארגון המורים ובהתאם לכללים ולמועדים שנקבעו בו, נבדק תיק הביטוח ונמצא שהתוצאות מחייבות התאמה בדמי הביטוח בשיעור של %10.
בהתאם לתקנה 7 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי), תשס"ט – 2009, ניתנת בזאת הודעה אודות שינוי בדמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח הקבוצתי- ארגון המורים העל יסודיים ובני משפחותיהם.
לאור האמור לעיל ובהסתמך על התוצאות האקטואריות להסכם והסכמת הצדדים לביצוע השינוי, דמי הביטוח* החל מחודש אפריל 2017 יהיו כדלקמן:
   
גיל מסלול ניתוחים מהשקל הראשון (פרמיה חודשית בש"ח) מסלול ניתוחים משלים שב"ן (פרמיה חודשית בש"ח)
           0-25                             25.8  22.45
26-40 107.7  83.05
41-50 148.1  123.46
51-60 213.2  180.71
61-65  275  221.12
+66  280  221.1

* דמי הביטוח צמודים למדד האחרון שפורסם בינואר 2017 ,12206 נק'.

ביטוח הסיעוד הקבוצתי

בהמשך לפרסום חוזר של המפקחת על הביטוח, אשר בו נקבע כי ניתן להאריך את הביטוח הסיעודי בפוליסות קבוצתיות, בשלב זה, רק עד ה-31/12/2017 ובהתאם להסכמות בין ארגון המורים המשמש כבעל הפוליסה לפניקס חברה לביטוח בע"מ, בנוגע לתקופת הביטוח הסיעודי במסגרת ביטוח קבוצתי לחברי ארגון המורים, סוכם כי תקופת הביטוח הסיעודי תוארך עד לתאריך ה- 31/12/2017 וזאת כנגד הפחתת סכום הפיצוי החודשי למבוטח, מיום 17/3/1 ועד ליום 17/12/31 לסך תגמול של 5,000 ₪ תגמול חודשי למשך 60 חודשים. לגבי מבוטחים שרכשו חצי מסכום הפיצוי, הסכום יופחת ל-2,500 ₪
סכום פיצוי חודשי למשך 60 חודשי פיצוי. כל זאת - ללא שינוי בדמי הביטוח המשולמים כיום בגין הכיסוי הסיעודי וללא שינוי ביתר תנאי פוליסת הביטוח הסיעודי.
הארכה מעבר ליום 31/12/2017 תהיה כפופה להסכמת שני הצדדים לעניין המשך הביטוח הסיעודי הקבוצתי ובהתאם להוראת משרד האוצר שתפורסם באותה עת.
לתשומת לבך, הנך זכאי להודיע על הפסקת הביטוח בכל עת בהודעה בכתב למבטח. בהתאם להוראות הפיקוח על
הביטוח, בכל שינוי כלשהו שחל בפוליסה, מבוטח שמבטל את הביטוח בגינו זכאי גם להחזר כספי עד 60 יום מיום
השינוי (גובה החזר מקסימאלי יהא תשלום של חודשיים) ובתנאי כי לא תבעת את הפוליסה בגין תקופה זו.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לקו ייעודי לחברי ארגון המורים 1700-550-034
או לסוכנות חנן ליבנה בטלפון 03-6417383

בברכת בריאות שלמה,
אגף הבריאות
הפניקס חברה לביטוח בע"מ