• (התנתק)
שעות תוספתיות באופק חדש למורי שלח

 

י"א תשרי תשע"ח
1 באוקטובר 2017

לכבוד
מר שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

מכובדי שלום רב,

הנדון: שעות תוספתיות באופק חדש למורי של"ח
בהתאם להסכם אופק חדש, זכאים המורים לתשלום שעות נוספות בהיקף של 18 שעות לכל מחצית שנה, ובסה"כ לתשלום של עד 36 שעות נוספות.
הסכם אופק מגדיר בבירור בגין אילו סוגי שעות זכאים המורים לתשלום זה.
השעות המוגדרות בהסכם הן, בין היתר, שעות של אספה בית ספרית, אספות הורים, ופעילויות לאחר שעות הלימוד - מסיבות ועוד.
הובא לידיעתי עתה מסמך אשר הוכן ע"י מנהל חברה ונוער ואשר עוסק באופן הדיווח על שעות תוספתיות אלו. טופס זה עומד בסתירה מוחלטת להסכם אופק חדש, שכן הוא מכיל פעילויות שאין בינן לבין ההסכם דבר.
במסגרת טופס דיווח זה נדרשים מורי של"ח לפצל את השעות הנוספות, כך שמחצית משעות אלו נותרו לפעילויות של"ח מחוזיות, אשר כוללות, בין היתר, תוכנית ליבה ביישוב, מש"צים ומפעלי של"ח, ואשר ההשתתפות בהן כרוכה בעבודה מול מורים ותלמידים - וברור שזו לא כוונת סעיף 30 בהסכם אופק חדש.
סעיף 30 בהסכם אינו מאפשר להפעיל את המורים בפעילויות אשר כוללות דיאלוג בין מורה לתלמיד ולמורה המדריך מורים אחרים.
אבקשך להורות לממונה על של"ח שלא לחרוג מההסכמים הקיבוציים, ולנהוג על פיהם.
אני מצרף לנוחיותך את הטופס אשר לפיו פועל המנהל בנושא זה.להלן סעיפי ההסכם: