• (התנתק)
הודעה לקראת הבחירות לוועידה ה- 21 של ארגון המורים

הודעה לקראת הבחירות לוועידה ה- 21 של ארגון המורים

ארגון המורים מתכבד לפרסם בזאת הודעה לקראת הליך הבחירות הקרב למוסדות ארגון המורים.
הליך הבחירות יתבצע על פי ההוראות של תקנון ארגון המורים ונוהלי הבחירות, בפיקוח ועדת בחירות ארצית.

להלן פירוט לוח הזמנים לקיום הבחירות, אשר שיאו בכינוס ועידת ארגון המורים, ביום 21.3.18.

לוח הזמנים להליך הבחירות ולכינוס הוועידה:

18.12.2017 סגירת טיוטת ספר בוחרים בית ספרי וספר בוחרים של תא הגמלאים.
21.12.2017 משלוח עותק של טיוטת ספר הבוחרים לכלל בתיה"ס.
27.12.2017 עד השעה 16:00 מועד אחרון להגשת ערעורים על טיוטת ספר הבוחרים לוועדת הבחירות*
31.12.2017 - 02.01.2018 דיון והכרעה בערעורים שהתקבלו.
04.01.2018 משלוח ספר בוחרים סופי לבתיה"ס ולתאים והצבתו לעיון בכל סניפי הארגון ומשלוח טפסים רלוונטיים לבחירות.
21-23.01.2018 עד השעה 16:00 קיום בחירות לצירי הוועידה ה-21 בבתיה"ס, בתא הגמלאים, בתא המפקחים ובתא המנהלים.
25.01.2018 עד השעה 16:00 הגעת תוצאות הבחירות מבתי הספר לוועדת הבחירות הארצית*
30.01.2018 ועדת הבחירות שולחת לכל ציר שנבחר את רשימת הצירים האחרים שנבחרו באותו סניף ואת פרטי ההתקשרות עימם לצורך קידום מועמדותם לקראת הבחירות בסניפים למוסדות הארגון וכן טופס בקשה למועמדות למוסדות הארגון.
06.02.2018 עד השעה 16:00 מועד אחרון להגשת בקשות להצגת מועמדות למוסדות הארגון לוועדת הבחירות*
13-22.02.2018 בחירות סניפיות למוסדות הארגון.
11.03.2018 מועד אחרון להגשת הצעות לשינויים בתקנון ארגון המורים.
21.03.2018 כינוס ועידת ארגון המורים.

*ייתכנו שינויים בתאריכים.

עדכונים והנחיות
עדכונים והנחיות יפורסמו ב"קשר עין" ובאתר האינטרנט של ארגון המורים:
www.igm.org.il > "בחירות".

בכבוד רב
אבי פסקל
יו"ר המחלקה למינהל, כוח אדם ורכש