• (התנתק)
הכרזת סכסוך עבודה ארצי - ביטול ביטוח סיעודי קולקטיבי

 

י"ח חשוון תשע"ח
7 נובמבר 2017

לכבוד
מר שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה
משרד הכלכלה 
רחוב בנק ישראל 5
ירושלים

נכבדי,

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה ארצי במערכת החינוך העל יסודית בישראל - ביטול ביטוח סיעודי קולקטיבי

ארגון המורים דאג שחבריו יבוטחו בביטוח רפואי, הכולל גם תוספות בגין ביטוח סיעודי.
לצערנו ולתדהמתנו, הביטוח הסיעודי הקולקטיבי שאפשר לחברי הארגון ולמשפחותיהם תנאים שאפשרו להם לבטח עצמם, בוטל באופן חד צדדי ע"י משרד האוצר ואגף הביטוח.

לביטול חד צדדי זה של ביטוחים סיעודים קולקטיביים, המהווים חלק מתנאי עבודה ורווחה המוקנים לעובדים במסגרת יחסי עבודה קיבוציים, יש השלכות קשות על העובדים והגמלאים תוך הותרת המבוטחים כיום ללא כיסוי כלל או עם כיסוי חלקי.

התנהלות זו לוקה בחוסר תום לב, תוך הכתבה חד צדדית של עובדות בשטח וללא הגעה להסכמות בעניין וכל זאת תוך התעלמות מההשלכות כבדות המשקל שיש לביטול האמור על העובדים והגמלאים.

דרישתנו היא להסדרה מוסכמת של הביטוח הסיעודי לכלל העובדים והגמלאים.

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להכריז על סכסוך עבודה ולהפעילו בתום תקופת הצינון.