• (התנתק)
העיצומים נמשכים: אין לעבוד לאחר תום השיעור השמיני


ט"ו כסלו, תשע"ח
3 בדצמבר 2017


לכבוד
ציבור המורים בחט"ב ובחט"ע

שלום רב,
הנדון: הודעה לכלל המורים

אנו חוזרים ומודיעים באופן שלא ישתמע לשני פנים - מורי חט"ב החברים בארגון המורים לא ייטלו חלק בכל פעילות שהיא אחרי תום השיעור השמיני!
מדובר בישיבות מורים, אספות מורים, השתלמויות וכד'.
לידיעתכם: כל עבודה אחרי תום השיעור השמיני היא בגדר עבודה נוספת המזכה את המורה בתשלום שעות נוספות ואין חובה לעשותה.