• (התנתק)
קו למורה – הודעה בדבר סיום ביטוח הסיעוד הקבוצתי


ט׳ טבת, תשע"ח
27 בדצמבר 2017

"קו למורה" – הודעה בדבר סיום ביטוח הסיעוד הקבוצתי
למבוטחי ארגון המורים ובני משפחותיהם

מבוטחי "קו למורה" יקרים-חברי ארגון ובני משפחותיהם,
• שינוי חשוב ומהותי מתרחש, בימים אלו, בשוק ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים בישראל. בהתאם לתקנות והוראות רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון בישראל, לא יחודשו ביטוחי סיעוד קבוצתיים החל מתום שנת 2017 .
לפיכך, חלק ביטוח הסיעוד הקבוצתי, הכלול בביטוח הבריאות והסיעודי "קו למורה" יסתיים ביום 31.12.17 בחצות. זוהי גזירה שלטונית, שסיבותיה מורכבות וסבוכות ואשר הוטלה על כל שוק הביטוח ועל כל ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים בישראל.
נבקש להבהיר כי זו איננה החלטת ארגון המורים ו/או החלטת הפניקס – חברה לביטוח אלא חקיקה של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. ארגון המורים חבר למאבק הצודק של ההסתדרות בנושא הסיעוד בכלל וביטוחי הסיעוד בפרט, אשר הצליח לגרום לשיפור הכיסוי הסיעודי שיוענק בעתיד על ידי המוסד לביטוח לאומי.
יש להדגיש כי ביטוח הבריאות הקבוצתי "קו למורה" בחברת הביטוח הפניקס ימשיך כתיקונו. חלק הסיעוד יבוטל והפרמיה בגינו תופסק להיגבות על ידי הפניקס חברה לביטוח. החל מיום 1.1.18 יהיו תשלומי הפרמיה, בגין ביטוח "קו למורה", רק בגין פרקי ביטוח הבריאות. תשלומי המבוטחים יופחתו כמפורט להלן:

גיל 

0-24

25-40

41-50

51-60

61-65

66+

הפרמיה שתופחת מדי חודש


14.9

 24.8  54.6  94.3  144.0  203.6
  • מעודכן למדד שפורסם ביום 15/11/2017

במהלך חודש ינואר 2018 יישלח מכתב אישי לכל אחד מהמבוטחים, מטעמה של חברת הפניקס, אשר יכלול בין היתר הודעה על הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי וכן הצעה להסבת הביטוח הקבוצתי לביטוח פרטי, ללא צורך בביצוע חיתום ובהנחות שנקבעו מראש בהסכם שבין ארגון המורים לחברת הביטוח.
• לאחר מכן, החל מחודש ינואר 2018 ולמשך 3 חודשים, תפנה חברת הפניקס, בשם סוכנות הביטוח, לכל המבוטחים בהצעות להסבת הביטוח, כמפורט לעיל. ביטוח הסיעוד הפרטי, שיירכש על ידי מי מהמבוטחים שיבחר בכך, לא יהיה קשור עוד לארגון המורים ויהיה עסקת ביטוח פרטית בין המבוטח לחברת הביטוח.
• לתשומת ליבכם! המהלך הכולל לביטול ביטוחי סיעוד קבוצתיים לא חל על ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים של קופות החולים. לפיכך אנו ממליצים לכם לבדוק, כבר כעת, אם אתם מבוטחים בביטוח סיעודי בקופת החולים בה אתם חברים ואם אינכם מבוטחים בו, נמליץ לשקול להצטרף אליו.
• למען הסר ספק יובהר כי מבוטחים מעל לגיל 55, יקבלו מהפניקס חברה לביטוח מכתב המהווה אישור שיאפשר להם להתקבל לביטוח הסיעוד הקבוצתי של קופת החולים, בה הם חברים, ללא חיתום ובתנאים מועדפים, אם אינם מבוטחים בו ביום 1.1.18.
שימו לב! חברות ב"ביטוח המשלים" של קופת-החולים אינה כוללת באופן אוטומטי ביטוח סיעודי. יש לבדוק ספציפית את קיומו של ביטוח הסיעוד בקופ"ח עבורכם ותשלום בגינו בפועל, בנפרד מ"הביטוח המשלים".
• בנוסף, נמליץ לבדוק את קיומם של ביטוחי סיעוד פרטיים אחרים (אם רכשתם או נרכשו כאלו עבורכם בעבר), לפני קבלת החלטה על רכישת ביטוח נוסף בקופת החולים ו/או ביטוח סיעוד פרטי באמצעות חברת ביטוח.
• נדגיש כי ההחלטה לרכישת ביטוח סיעודי פרטי, באמצעות חברת ביטוח ו/או באמצעות סוכנות ביטוח הן ענין המחייב יעוץ אישי ופרטני לשם קבלת החלטה על הצורך בו, סוג הכיסוי הסיעודי הנדרש והיקף הכיסוי הרצוי.
• ארגון המורים ימשיך לפעול לרווחת חבריו ובני משפחותיהם במגוון תחומים ובין היתר, גם בתחומי הביטוח המגוונים. נדגיש כי ביתר ביטוחים הבריאות הקבוצתיים הקיימים (כדוגמת: ביטוח התרופות וביטוח תאונות אישיות), בהם משמש ארגון המורים כבעל הפוליסה, לא יבוצע שום שינוי והם ימשיכו להתקיים לרווחת חברי הארגון.

• לבירורים, פרטים נוספים והצטרפות:
מוקד הפניקס: 1-700-550-034
מוקד סוכנות הביטוח: 073-7698769

בברכת בריאות שלמה,

רן ארז,                                        אבי פסקל
יו"ר הנהלת ארגון המורים                יו"ר מחלקת מנהל כ"א ורכש