• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון


י"ז טבת, תשע"ח
4 ינואר 2018

איגרת אישית לעדכון

1. המו"מ שנוהל בדבר חתימה על הסכם קיבוצי חדש לשנים 2018 – 2021 הסתיים בהסכמות עם משרד החינוך והאוצר.
לצערי, קיים מרחק בין הסכמות להסכם ועל כן, בשלב זה, נמנע מאיתנו פרסום טבלאות השכר החדשות, שאמורות לשפר את שכר המורים רטרואקטיבית מספטמבר 2017 ואילך.
אנו מקווים שבימים הקרובים ייחתם ההסכם.
משרד החינוך ומשרד האוצר, שניהלו את המו"מ והגיעו להסכמות עימנו, נתקלים בהתנגדות מרכז השלטון המקומי לחתימה פורמלית על ההסכם מסיבות שאינן קשורות בו כלל, אלא בגלל חילוקי דעות אחרים ביניהם וזאת במטרה להפעיל לחץ על משרד החינוך כדי שיוותר לשלטון המקומי בנושאים אחרים לגמרי . בכך מפעיל מרכז השלטון המקומי לחץ עלינו, על מנת שנשמש כ"שכירי חרב" ונאבק שוב במטרה לקבל את מה שסוכם וכתוצאה מכך יופעל לחץ חדש על משרד החינוך והאוצר. המסקנה היא שראשי הערים פוגעים בציבור המורים המועסקים על ידם ועל ציבור המורים לדעת זאת.
אנו מקווים שבימים הקרובים נתגבר על כך ואז יוכלו המורים לקבל את התשלומים המגיעים להם רטרואקטיבית.

2. ההוראות שניתנו בעניין פעילות חוץ בית ספרית בתוקף:
א. לא עובדים בשבת ולא יוצאים למסע ישראלי ולמסעות שבהם נאלצים לעבוד בשבת ללא תשלום. לכן אין לצאת למסע ישראלי אם לא חוזרים ביום שישי או שלא משלמים למורים בגין שעות העבודה.
להזכירכם: עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, אין לעבוד בשבת ואם כבר עובדים, יש לשלם לעובדים שכר של 150% על כל שעות העבודה. אין לשמור בלילה בטיולים או במסע ישראלי.
ב. לא יוצאים לפני השעה 07:00 בבוקר לטיולים או למסע ישראלי.
ג. מנהלי בתיה"ס ממשיכים בכל העיצומים – אי קיום ועדות מעקב, סקרים, כנסים וכד'.
ד. אין לבצע מיפויים, מבחנים, סקרים.
ה. אין לבצע כל עבודה מכל סוג שהוא או להיות נוכחים בבי"ס לאחר תום השיעור השמיני. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מזכירי הסניפים.

3. תכנית ניסיונית של רשת אורט לקצר את חוק לימודיהם של התלמידים:
א. לאחרונה התבשרנו על תכנית ניסיונית של רשת אורט לקצר את חוק לימודיהם של התלמידים ל-11 שנות לימוד ולסיימן בסוף כיתה י"א. כבר התייחסנו לכך בעבר.
אנו מתנגדים לניסוי זה שיש בו פגיעה קשה גם בתלמידים וגם במורים ואנו שבים ומזהירים את ציבור המורים בבתיה"ס שלא לתת לכך יד בשום פנים ואופן.
ב. אין לאפשר כניסת עובדי בנקים לבתיה"ס לצורך העברת חינוך פיננסי לתלמידים.
אם כל בר בי רב יוכל להיכנס לביה"ס וללמד ללא כל הכשרה מיוחדת כפי שנדרש, אנחנו מפסיקים להיות פרופסיה.

אם יהיה צורך לחדש את המאבק עד לחתימת ההסכם – נעשה זאת. החלטה על כך תתקבל בימים הקרובים.