• (התנתק)
טרם נחתם הסכם השכר החדש - העיצומים בתוקף


כ"ב טבת, תשע"ח
9 ינואר 2018

מורים יקרים
שלום רב,

לעדכונכם:
ההסכם לשיפור תנאי המורים טרם נחתם ע"י מרכז השלטון המקומי. כל עוד מרכז השלטון המקומי לא יחתום על ההסכם, המאבק יימשך.
הודעות על הפסקת העיצומים תימסרנה אך ורק ע"י ארגון המורים.
העיצומים עליהם הכרזנו ביום א', בתוקף.

לפניכם העיצומים:
חברי ארגון המורים המלמדים בחטיבה העליונה מפסיקים לקיים כל סוג של מבחן או בוחן, למעט בחינות בגרות וכן לא עוסקים יותר במיפויים, מיצ"בים, סקרים, כנסים של משרד החינוך ואסיפות למיניהן.
המנהלים ממשיכים לא לקיים ועדות מעקב מכל סוג שהוא עם הבעלויות ו/או משרד החינוך, כנ"ל בעלי התפקידים בבתי הספר.
אין לקיים כל עבודה מעבר לשעות המשובצות במערכת השיעורים ואין לקיים כל פעילות מכל סוג שהוא בבית הספר או מחוץ לו, לאחר סיום השיעור השמיני.

נמשיך לעדכנכם בהתפתחויות.