• (התנתק)
איגרת למנהלי בתי הספר בנושא ביצוע עיצומים – ביקורת


כ"ז שבט, תשע"ח
12 פברואר, 2018 

לכבוד
ציבור מנהלי בתי הספר

שלום רב,

הנדון: ביצוע עיצומים – ביקורת

לאחרונה אנחנו עדים לכך שאנשים האחראים לביקורת במשרד החינוך מאיימים על המנהלים שאם לא יפתחו את שערי בתיה"ס לביקורת הם ישללו את רישיון ביה"ס.
אני חוזר ומודיע לכם שבמסגרת סכסוך העבודה שהוכרז במטרה להביא לחתימה על ההסכם הקיבוצי, ארגון המורים הודיע על עיצומים מספר – חלק מהם על המורים לבצע וחלק על המנהלים לבצע.
חוזר מיוחד בנושא אף נשלח לציבור המנהלים.
בין שאר העיצומים שהמנהלים נדרשים לקיים יש איסור לשתף פעולה עם משרד החינוך והשלטון המקומי בכל הנוגע לביקורת בבתי הספר. הכרזת סכסוך העבודה משמשת "מטרייה" של חסינות משפטית בנוגע לביצוע העיצומים לטובת המנהלים וזאת כדי שלא ייתבעו לדין אזרחי או משמעתי.
בזמן העיצומים אי אפשר לבוא בכל טענה שהיא כלפי מבצעי העיצומים על הפרה של חוזה העבודה, של משמעת, של נוהלי עבודה וכד'.
האיומים שמושמעים אין להם על מה להתבסס ומטרתם להפחיד בלבד. האם מישהו מעלה על הדעת שיסגרו בית ספר? שיפזרו תלמידים? שיפטרו מורים?
צר לי שיש בינינו מנהלים מספר החוששים שמא יבולע להם, וזאת כשאנו צריכים לחנך את תלמידינו, בין השאר, לאומץ לב.
אני מודיע בזאת - לא נאפשר פגיעה במנהלים ובבתי ספר ! לפיכך הנכם נדרשים שלא לאפשר כניסת אותם מבקרים לביה"ס כל עוד לא אין שינוי בהוראות ארגון המורים וכל עוד איננו מודיעים מפורשות כי נאפשר את כניסתם.