• (התנתק)
עדכון למנהלי בתי הספר בנושא בקרה בביה''ס וועדות הליוויב' סיון, תשע"ח
16 מאי, 2018 

לכבוד
ציבור מנהלי בתי הספר
שלום רב,

עם החתימה על ההסכם הקיבוצי החדש וכדי להבהיר את הסוגיה, הריני להודיעכם:

1. לארגון המורים העי"ס אין יותר התנגדות לביצוע בקרה בבתי הספר
2. אין להחרים ועדות ליווי.