• (התנתק)
פנסיה וקופות גמל
מורה יקר/ה,
להלן הודעה רשמית על העברת ניהול קופות הגמל המנוהלות על ידי רשף, חברה לניהול קופ"ג.
לכניסה לחשבון קופות הגמל לחצו כאן

קופות גמל למורים העל יסודיים
רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
(ח.פ. 51-270985-8) 

הודעה על העברת ניהול קופות הגמל המנוהלות על ידי רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ
הודעה על העברת ניהול קופות הגמל המנוהלות על ידי רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ

  ניתנת בזאת הודעה כדלקמן:
 1. ביום 7 למאי 2015 הושלמה רכישת כל מניות ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בישראל (להלן – " ארגון המורים ") ברשף  על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ (להלן – " מנורה מבטחים "), ומנורה מבטחים הפכה להיות הבעלים של כל (100%) ממניות רשף.

 2. בכוונתה של רשף להעביר מרצון את זכויות הניהול בקופות הגמל המנוהלות על ידה, דהיינו רשף קופת גמל לתגמולים (מספר אישור  מ"ה 636) ו-הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים (מספר אישור מ"ה 1478) (להלן – " הקופות "), אל מנורה מבטחים (להלן - "  העברת הניהול "). הליך העברת הניהול יבוצע בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים והוא נעשה אגב ובמקביל למיזוגה של רשף אל מנורה מבטחים.

 3. המועד המשוער להעברת הניהול הנו 30 ליוני 2015, בכפוף לקבלת אישור הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן - " מועד ההשלמה").

 4. החל ממועד ההשלמה, זכויות הניהול בקופות תעבורנה לניהולה של מנורה מבטחים, לכל עניין ודבר, בהתאם לכל דין.

 5. יובהר, כי זכויות העמיתים בקופות תישארנה ללא שינוי כתוצאה מהעברת הניהול באופן שתישמרנה זכויות העמיתים בקופות. השינוי היחידי שיחול (לרבות בתקנון הקופות שיתפרסם באתר האינטרנט של מנורה מבטחים) הוא שינוי הנובע מהעברת הניהול של הקופות, אשר תנוהלנה החל ממועד ההשלמה על ידי מנורה מבטחים.

 6. יצויין, כי כמו כל חברה מנהלת אחרת (וכל קופה אחרת), גם מנורה מבטחים תוכל בעתיד, בהתאם להוראות הדין, לשנות את תקנון הקופות ואת זכויות העמיתים.

 7. לכל עמית בקופות שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופות לכל מסלול השקעה או קופת גמל אחרת על פי בחירתו.

 8. עד למועד ההשלמה ימשיכו השירותים להינתן לעמיתים על ידי רשף ללא כל שינוי, בהתאם לדרכי ההתקשרות הנהוגים אצלה כיום.

 9. פרטי החברה המנהלת החל מיום 1 ביולי 2015 (לאחר השלמת העברת הניהול והמיזוג כאמור לעיל) הינם: מנורה מבטחים פנסיה גמל בע"מ, ח.פ. 51-224581-2, ת.ד. 1929, רמת-גן 52520; פקס: 03-7608766; כתובת דואר אלקטרוני: ccgemel@menoramivt.co.il ; כתובת אינטרנט:www.menoramivt.co.il .

 טלפון: 2000*. המענה הטלפוני פעיל בימים א'-ה' (למעט ימי שבתון, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל) בין שעות 8:00 ל-16:00,  ובימי חול המועד בין השעות 8:00 ל-12:00.

 למעבר לאתר מנורה מבטחים לחצו כאן