• (התנתק)
מלגות למורים לשנת 2018-2019

מלגות השתתפות בשכ"ל לחברי ארגון המורים 
לשנה"ל תשע"ט 2018 - 2019

בוריס מנור
מנהל המחלקה למחקר ופיתוח / קרן ידע 

הנהלת ארגון המורים, במסגרת פעולותיה להעלאת רמת ההשכלה והדרגה האקדמית של המורים, ממשיכה להעניק מלגות השתתפות בשכר לימוד ללומדים לקראת תואר אקדמי או תעודת הוראה.

תנאים כלליים
* המלגות יוענקו לשם כיסוי חלק משכר הלימוד על פי הקריטריונים שנקבעו והם תקפים לשנת הלימודים תשע"ט. 
* המלגה מיועדת אך ורק למורים חברי ארגון המורים שהם מורים בפועל או בחל"ת.
* המלגה מיועדת אך ורק למורים שהם סטודנטים פעילים (שלומדים בפועל בשנה"ל תשע"ט).
* מלגה שנייה או שלישית תוענק אך ורק למורים שלומדים לקראת תואר אקדמי מתקדם יותר מן התארים שבעבורם הם קיבלו מלגה בעבר: מי שקיבל מלגה לתואר ראשון, רשאי לבקש מלגה לתואר שני וכד' (אין שתי מלגות לתואר אחד).
* קבלת המלגה לאחר אישורה מותנית בחתימה על כתב התחייבות, שטר חוב והמצאת תיאום מס.

אינם זכאים להגשת בקשה למלגה:
* מי שלומדים לקראת תואר אקדמי שאינו תואר בחינוך או במקצוע הוראה. 
* מי שלומדים בתוכנית שאין לה אישור אקדמי של המועצה להשכלה גבוהה.
* מי שקיבלו מלגת לימודים בעבר לאותו תואר או קיבלו שלוש מלגות. 
* גמלאים. 

הזכאות להגשת בקשה למלגה לשנה"ל תשע"ט תיקבע על פי הקריטריונים שלהלן ובכפוף למגבלות התקציב.
סדר חלוקת המלגות ייעשה על פי סדר הקריטריונים: 

קריטריון 1: גובה המלגה 5,000 ש"ח
מורה שלומד לקראת תואר M.A או M.Ed בחינוך או במקצוע הוראה (במקצוע ההוראה שלו או במקצוע הוראה אחר לקראת הרחבת רישיון הוראה), והוא סטודנט פעיל בשנת הלימודים תשע"ט, ובתנאי שהוא לומד במוסד בעל הכרה או רישיון פעולה של המועצה להשכלה גבוהה. 
האחריות לבירור אם מוסד הלימוד שהוא לומד בו מוכר ע"י המל"ג מוטלת על המורה.

קריטריון 2: גובה המלגה 4,500 ש"ח
מורה שלומד לקראת תואר B.A או B.Ed בחינוך או במקצוע הוראה, והוא סטודנט פעיל בשנת הלימודים תשע"ט באוניברסיטה ישראלית או במכללת הוראה שיש לה הכרה או רישיון פעולה של המועצה להשכלה גבוהה.

קריטריון 3: גובה המלגה 3,500 ש"ח
מורה שהחל את לימודיו לתואר דוקטור, ועודנו דוקטורנט פעיל ומן המניין במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, רשאי לפנות אל המחלקה לקרן ידע רק לאחר שאושרה הצעת מחקר מהמוסד שהוא לומד בו.

קריטריון 4: גובה המלגה 3,000 ש"ח
מורה שלומד לקראת תעודת הוראה והוא סטודנט פעיל בשנת הלימודים תשע"ט, ובתנאי שהוא לומד במוסד בעל הכרה או רישיון פעולה של המועצה להשכלה גבוהה.

הנוהל של הגשת טופס הבקשה למלגה
על המורה למלא טופס בקשה למלגה
יש לקרוא בעיון בטופס הבקשה אילו מסמכים יש להמציא.
יש להשיב את טופס הבקשה המלא בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים.
מורה שלא ימציא את כל המסמכים הנדרשים – בקשתו תידחה. האחריות להגשת המסמכים חלה על המורה בלבד. 
על הבקשות להגיע אך ורק בדואר רשום (אין לשלוח פקסים) אל המען: ארגון המורים העל-יסודיים (קרן ידע), דרך מנחם בגין 23 תל-אביב 6618356. המורים מגישי הבקשה מתבקשים להשאיר ברשותם את האישור על משלוח הבקשה בדואר רשום.

לוח הזמנים להגשת הבקשה למלגה:
על הבקשות להגיע למשרדנו בתל-אביב לא יאוחר מתאריך 31.12.2018. לא יתקבלו בקשות לאחר המועד הנ"ל. 
לבקשה שהוגשה על פי הנדרש, כולל כל המסמכים ובמועד, תינתן תשובה, לא לפני תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הבקשה.
אישור המלגות ייעשה בהתאם לסדר הקריטריונים שפורסם ולתקציב המלגות העומד לרשות הארגון.


• אפשר לפנות אל המחלקה לקרן ידע בטלפון לקבלת שירות בין השעות 14:00 ל- 15:30. 
מספר הטלפון של המחלקה : 03-7106764/94.

• כל מורה המגיש בקשה למלגה עליו לוודא, מול הסניף בארגון המורים שהוא שייך אליו, שכתובת הדואר האלקטרוני שלו בארגון המורים מעודכנת – מאחר שכל ההודעות על התקדמות בטיפול בבקשה תישלחנה באמצעות המייל.