• (התנתק)
זכויות וחובות של עובדי ההוראה


י"א ניסן, תשע"ט
16 אפריל, 2019

חברות וחברים יקרים,
לאחרונה התקיימו ב-20 סניפי ארגון המורים כנסים לוועדי המורים ולפעילי הארגון ברחבי הארץ בנושא הזכויות והחובות החלות על עובדי הוראה.
בכמה כנסים נתבקשתי לרכז את הוראות ארגון המורים וזכויות המורים במסגרת הרפורמות ועבודת המורה בכלל.

שימו לב: 
עבודת המורים מוגדרת בהסכמים וכל עבודה נוספת מעבר להסכמים חייבת להיות מתוגמלת.
רצ"ב עיקרי הדברים אותם ניתן לפרסם על לוח המודעות בחדרי המורים.

בברכה
שלמה חדד
יו"ר המחלקה הפרופסיונלית