• (התנתק)
עדכון מילוי שאלונים וחוק החינוך המיוחד

י"ב טבת תש"פ
9 ינואר 2020


לכבוד
ציבור המורים והמנהלים,

שלום רב,

הנדון : עדכון מילוי שאלונים וחוק החינוך המיוחד

חוק החינוך המיוחד
במסגרת חוק החינוך המיוחד שעבר בכנסת בשנת 2018, נדרשים עובדי ההוראה (יועצות, מחנכים, מנהלים ומורים) לעמוד בפני דרישות בלתי סבירות מצד משרד החינוך.
בהסכמי אופק חדש ועוז לתמורה מוגדרת עבודת המורה ואין לשנותה בניגוד לאותם הסכמים. הדרישות של משרד החינוך בעקבות החוק יוצרות עומס על עובדי ההוראה. ארגון המורים אינו מסכים לכך ועל כן יצאה ההוראה לחבריו שאין לבצע את המשימות שנוספו בעקבות החוק - אין למלא את הטפסים לוועדות אפיון שהפכו להיות ארוכים ומורכבים, אין לבצע מבחני עמית, אין למלא תיק סמ"ל אשר כולל תיעוד ומעקב אחר כ – 8 -11 תלמידים בכל כיתה, אין לענות על שאלון ראמ"ה הכולל 180 שאלות וכך גם לגבי השאלונים לוועדת זכאות ואפיון, המונים כ-15 עמודים.

כאמור, הדרישות של משרד החינוך מהמורים, מהיועצות ומהנהלת ביה"ס אינן סבירות בעליל ועל כן אין לבצען.

מילוי שאלונים וסקרים – אקלים בית ספרי, פיתוח מקצועי ועוד
גם כאן ממשיך משרד החינוך בדרישותיו ומטיל עבודה נוספת על המורים, המגבירה את העומס עליהם. משימות של מילוי שאלונים וכן טפסים במסגרת סקרים שונים הן דרישות שאין להיענות להן ואין לבצען. בנוסף, פרט לעומס אותו הזכרנו קודם, ישנם סקרים ושאלונים העלולים לפגוע במורים (סקר שמועבר לתלמידים).
כמו כן אין למלא שאלון שמשרד החינוך מעביר למורים בנושא פיתוח מקצועי. מורה יכול לבחור אם להשתלם או לא, והיכן להשתלם.

לפיכך אנו חוזרים ומדגישים כי אין לענות על הסקרים ואין למלא טפסים מכל סוג שהוא. כמו כן אין לבצע מיפויים, בדיקות מיצ"בים, שאלוני אקלים בית ספרי, שאלונים מינואר 20 של החינוך המיוחד וכו'. כל אלו הינם בגדר מטלה אשר גורמת כאמור עומס על ציבור המורים, אינה מעוגנת בהסכמים הקיבוציים ואין לבצעה ללא קבלת תשלום בגין עבודה נוספת זו.

מורים החשים שמופעל עליהם לחץ להיענות לדרישות הללו נדרשים לפנות למזכיר/ת הסניף לטיפול בכך.

בכבוד רב,
שלמה חדד
יו"ר המח' הפרופסיונלית