• (התנתק)
תוספת גמול בגרות באחוזים – מתמטיקה

ט"ו טבת תש"פ
12 ינואר 2020

לכבוד ציבור המורים והמנהלים
שלום רב,

הנדון: תוספת גמול בגרות באחוזים – מתמטיקה

כידוע, מורים המכינים לבגרות מתוגמלים בשעות ובתוספת אחוזית.
במקצוע המתמטיקה מתוגמלים המורים, בנוסף לשעות ההכנה, גם בתוספת של 2% עבור כל שאלון  שהמורה מכין את התלמידים.
לפני מספר שנים איחד משרד החינוך שני שאלונים, 03 ו- 04, לשאלון אחד: 35481 ואת שאלונים 05 ו- 06 לשאלון 35581.
עבור השאלונים 03, 04 ו- 05, 06 תוגמלו המורים ב- 2% תוספת עבור כל שאלון. באיחוד השאלונים פגע משרד החינוך במורים בכך שבמקום תגמול של 4% על שני שאלונים שאוחדו, תוגמלו המורים ב-2% בלבד.
במשך אין ספור ישיבות ודיונים נוהל מו"מ מול אנשי האוצר לתיקון המצב ולתגמול של 4% עבור השאלונים שאוחדו. בימים האחרונים נחתם הסכם לפיו יוכפל התגמול האחוזי ל- 4% בגין השאלונים שאוחדו וזאת החל מ- 1.9.19.

 להלן  טבלה שיעורי התוספת האחוזית והתוספת בש"ש בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 ו-5 יח"ל

המספר הסידורי הנוכחי של השאלון

המספר הסידורי של השאלון בהסכם 5.1.2009

מספר שעות שבועיות

תוספת אחוזית

35481

003+004

2 ש"ש

4%

35482

005

1 ש"ש

2%

35581

005+006

2.25 ש"ש

4%

35582

007

1.25 ש"ש

2%


התשלום יבוצע החל ממשכורת חודש מרס 2020 (המשולמת בחודש אפריל 2020) ולכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2020 (המשולמת בחודש מאי 2020). התשלום יהיה  רטרואקטיבי ויחושב החל מחודש ספטמבר 2019.


בכבוד רב,

שלמה חדד
יו"ר המח' הפרופסיונלית


העתקים: מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
           מזכירי סניפים – ארגון המורים