• (התנתק)
מכתב למנכל משרד החינוך בעניין המכללות להכשרת עובדי הוראהד' ניסן, תש"פ
29 מרץ, 2020
מר שמואל אבואב 
מנכ"ל משרד החינוך 
נכבדי שלום רב,

הנדון: מכללות להכשרת עובדי הוראה

ברצוני לברך אותך על הדאגה אותה גילית בהסדרת המשך העבודה של מערכת החינוך בימים טרופים אלה באמצעים מקוונים. החלטה זו שלך, בתמיכת משרד האוצר, מהווה פתרון לאוכלוסייה בכלל ולציבור הילדים בפרט, ועל כך מגיע לך יישר כוח גדול.
דבר אחד לא ברור לי, מדוע לא נהגת כך, גם לגבי מכללות להכשרת עובדי הוראה שלא שייכות לות"ת.

לגבי מכללות כגון: בית ברל, אחווה ואחרות בדומות למעמדם, הוסדרה הפעלת סמסטר ב' באמצעים מקוונים. לא כך לגבי מכללות רבות אחרות כגון, חמדת הדרום, גבעת וושינגטו, אוהלו ועוד, שהן בפיקוח מלא ובתקצוב משרד החינוך. מדובר במכללות בהן לומדים עשרות אלפי תלמידים, ומלמדים בהן אלפי מרצים.
אין כל סיבה לא להפעיל גם לגבי מכללות אלה את ההסכמים שנעשו עם הסגל האקדמי ועם המכללות ששייכות לות"ת.

אבקשך מאוד לטפל בכך, ולא להזניח את הציבור החשוב הזה שמהווה את ההמשכיות של מערכת החינוך.
ארגון המורים העי"ס מוכן לסייע ולהגיע להסכמות לגבי מכללות אלו או לגבי מכללות השייכות לות"ת