• (התנתק)
הצטרפות / יציאה מרפורמת עוז לתמורה לקראת שנת תשפ''א


כ"ו ניסן תש"פ
20 אפריל 2020

מורות ומורים יקרים,

למרות הימים הלא פשוטים, בלשון המעטה, שעוברים עלינו, אנו חייבים גם להביט קדימה ולהתחיל לתכנן את שנת הלימודים הבאה, בתקווה שזו תחל תחת הכותרת של "שיגרה".

משכך, אני מבקש להזכיר להלן מהם תנאי הכניסה לרפורמה עוז לתמורה וליציאה ממנה:

הקריטריונים להצטרפות לעוז לתמורה:
1. תואר אקדמי / דרגת שכר שוות ערך (אקוויוולנטית) ותעודת הוראה.
2. רישיון הוראה/ זכאות לרישיון הוראה (זכאות לרישיון הוראה נגזרת מתעודת הוראה ואישור על הצלחה בסטאז' ממשרד החינוך או לחילופין, פטור מסטאז').
3. העסקה בשליש משרה ומעלה בחטיבה העליונה בכל מוסדות ההעסקה.
• עובד הוראה אשר עומד בכל תנאי הצירוף לעוז לתמורה המפורטים לעיל ומדווח 1/3 משרה לפחות על הרצף השש- שנתי (מינימום 4 ש"ש פרונטליות בחטיבה העליונה), יוכל להגיש בקשה מקוונת להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה ולא יצורף באופן אוטומטי.
** יודגש כי גם עובדי הוראה חדשים צריכים לעמוד בכל הקריטריונים.

• הבקשה תוגש באופן מקוון בקישור להלן http://apps.education.gov.il/McrOvhNet/McrIshurimMeyuchadim.aspx 

בכל בקשה מקוונת לצירוף מתמחה לעוז לתמורה יש לצרף אישור על רישום לסדנת סטאז' (לימודי סטאז' ולא ביצוע סטאז' בפועל).

צירוף עובדי הוראה ייעשה באופן ממוחשב בהתאם לעמידתם בתנאי ההצטרפות ובכפוף לדיווח העסקתם במערכת עוש"ר בהיקף של שליש משרה לפחות בחטיבה העליונה. צירוף זה ייעשה עד לתאריך 31.12.2020.
הצירוף יעשה רטרו' מ- 01.09.20 של אותה שנת הלימודים בה מבוצע הצירוף.

וועדת חריגים להצטרפות:
עובד הוראה שלא עומד בתנאי הסף להצטרפות לרפורמה המוגדרים בהסכם "עוז לתמורה" אך עומד באחד מהתנאים המפורטים מטה רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה המתקיימת באגף בכיר לכוח אדם בהוראה.
הבקשות יוגשו באמצעות מייל בלבד אל הגב' אסתי עמיאל בכתובת המייל : estieza@education.gov.i המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים להצטרפות לעוז לתמורה : 15.6.2020.

ועדת חריגים ליציאה מעוז לתמורה:
עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה, רשאי להגיש בקשה מקוונת לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה בכפוף לעמידתו בקריטריונים הבאים:
• סיבה רפואית- מצב בריאותי של עובד ההוראה בכפוף לאישור מרופא תעסוקתי עדכני מטעם קופת חולים בלבד.
• מצב בריאותי של בן זוג או ילד בצירוף אישורים רפואיים.
• סיבת גיל- עובד יהא רשאי להגיש בקשה ככל שמלאו לו 60 שנה ויותר , או יום הולדתו ה-60 יהא במהלך שנת הלימודים תש"פא או כאשר הינו גמלאי שפרש בפרישה מוקדמת ושב ללמד במערכת החינוך. לאחר קבלת אישור יציאה, ההחלטה תהיה סופית ולא ניתנת לשינוי ממועד זה ואילך.
כמו כן, עובד הוראה שקיבל אישור יציאה בגין קריטריון זה יקבל פטור מהרפורמה
מדי שנה ולא יידרש להגיש בקשה.
• סיבות משפחתיות מיוחדות- כגון: פטירה של בן/ בת זוג, משפחות ברוכות ילדים (יש לצרף צילום ת"ז של עובד/ת ההוראה+ ספח ת"ז עם פרטי הילדים) וכד' (יש לצרף אישורים מתאימים לפי הצורך). ככלל, לא יידונו בקשות בשל מצב רפואי של אחד ההורים ו/או שני ההורים.
• סיבות הנובעות מאופי העסקה/צרכי מערכת החינוך: מקצועות נדרשים, לימודים לתואר שני ושלישי, וכיוצא בזה.

• לתשומת לב, עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה מהרפורמה -לא יוכל למלא כל תפקיד בביה"ס בו הוא עובד באותה שנת לימודים (למעט חינוך כיתה וייעוץ).

אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת (בכל שנה נדרשת הגשת בקשה מחדש ע"פ הנוהל המתפרסם לאותה שנה"ל), אלא אם קבעה הוועדה אחרת בהחלטתה באופן מפורש, מלבד עובדי הוראה אשר יאושרו ליציאה מעוז לתמורה מסיבת גיל.

עו"ה שקיבל אישור יציאה מעוז לתמורה לא יוכל להגיש בקשת צירוף לאותה שנת לימודים.
המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה: 15.06.2020
• תאריך סיום הטיפול בוועדות החריגים: 31.08.2020

אופן ההגשה:
הגשת הבקשה תתבצע באופן מקוון בלבד ע"י עובד ההוראה דרך מערכת עוש"ר לאחר הזדהות אישית באמצעות שם משתמש וסיסמא (הכניסה תתבצע בלחיצה על: "אישורים מיוחדים לעובדי הוראה" בדף הבית של מערכת עוש"ר).
הגשת הבקשה+ מעקב אחר החלטות הוועדה יתבצעו במערכת עוש"ר. להלן הקישור:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mcr  

בכל בקשת יציאה, עובד ההוראה נדרש לצרף לבקשת היציאה המקוונת במערכת עוש"ר התייחסות מנהל בכתב (בציון שנת הלימודים עבורה מבוקשת היציאה, עם לוגו המוסד+ חתימה וחותמת של המנהל).

1. סדרי מתן התשובה:
החלטת הוועדה הראשונית תעודכן במערכת עוש"ר והעובד יוכל לצפות בה, באמצעות
הסיסמא האישית.

החלטת הועדה הראשונית יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות
1. אישור הבקשה.
2. דחייה- יצורף לבקשה הראשונית מכתב דחייה מנומק ובו הודעה על אפשרות ערעור על ההחלטה לוועדת ערר עליונה. בקשות שלא יצורפו להם אסמכתאות תומכות יידחו על הסף.

2. זכות ערעור לועדת ערר עליונה:
עובד הוראה שבקשתו נדחתה ע"י הועדה, יוכל להגיש ערעור לוועדת ערר עליונה.
ערעורים יש לשלוח אל תיבת המייל הייעודית לכך: oz_tmura_irour@education.gov.il
ככל שיש בידי המערער מידע נוסף רלוונטי, שלא הוגש בפני הוועדה, עליו לצרפו לבקשת הערעור.

החלטה בערעור תוצג במערכת עוש"ר , ככל הניתן, בתוך 30 יום ממועד קליטת בקשת הערעור שהוגשה.


בברכת בריאות איתנה
לכם ולבני משפחותיכם

שלמה חדד
יו"ר המח' הפרופסיונליתהעתק: מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
מזכירי הסניפים – ארגון המורים