• (התנתק)
מכתב למנכ''ל משרד החינוך בנושא דחיית מועד בגרויות חורףכ"ה חשון תשפ"א
12 נובמבר, 2020

לכבוד 
מר עמית אדרי
מנכ"ל משרד החינוך
מכובדי שלום רב, 

הנדון: דחיית מועד בגרויות חורף 

ראשית, אני רוצה לברך אותך על כך שמתוך התחשבות בתלמידים, דחית את מועד החורף של בחינות הבגרות ובכך אתה מאפשר להם להתכונן טוב יותר לבחינות.
עם זאת, יש להביא בחשבון שהמורים המכינים תלמידים לבגרות חורף עובדים סמסטריאלית, ולכן בסמסטר זה, שעות העבודה שלהם רבות מאוד ביחס לשעות של משרתם התקנית – והם עושים זאת מתוך התחשבות בכך שבסמסטר השני הם ילמדו פחות.
אורך שני הסמסטרים היה שווה, ולכן ההתחשבנות של הפחתת שעות של סמסטר שני, אוזנה עם התוספת בסמסטר הראשון. כעת, עם הארכת הסמסטר הראשון בחודש, עקב דחיית בחינות הבגרות, יוצא שמורים המכינים לבגרות במועד החורף עובדים שעות רבות מעֵבר למשרתם, ולא ניתן לקזז שעות אלו בסמסטר השני, שהתקצר.
עליי לציין, שעבודת ההוראה בזום קשה ומתישה את המורים, ותוספת של עוד חודש לימודים בעומס יתר של שעות הוראה – הרבה מעל משרתם התקנית - היא עבודה נוספת גרידה, ויש לתגמל עליה.
אני מבקש ומצפה שנוסף להנחיה של דחיית מבחני הבגרות ועומס נוסף על המורים גם תוציא הנחיה למעסיקים לתגמל את המורים בגין שעות הוראה נוספות אלו.
מן ההגינות שמשרד החינוך יעשה זאת, ויפה שעה אחת קודם.
העתק:
מר יואב גלנט - שר החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש ע. מודיעין
מנכ"לי הרשתות
חברי הנהלה, ארגון המורים 
מזכירי סניפים, ארגון המורים
חברי מועצה, ארגון המורים