• (התנתק)
הודעות ועדכונים של המחלקה הפרופסיונלית

ו' אייר תשפ"א
18 אפריל 2021

מורה יקר/ה,

בימים אלו בהם אנו חוזרים לשגרה חשוב לא לשכוח מספר דברים:

הזמנה לשימוע עקב צמצום משרה או הפסקת עבודה
במהלך חודש מאי הנהלות בתי הספר והמעסיקים נערכים לקראת שנה"ל תשפ"ב.
כחלק מההערכות נאלצים המעסיקים לזמן מורים לשימועים טרם פיטורין או צמצומי משרה וזאת עקב סגירת מגמות, הפחת שעות הוראה וכו'.
בהזמנה לשימוע על המעסיק לפרט את הפגיעה הצפויה במשרתו של המורה ולפרט את הסיבות שגרמו לכך.
המורה רשאי להגיע לשימוע עם נציג ארגון המורים או כל נציג אחר מטעמו, יחד עם זאת, ארגון המורים ממליץ מאוד שמזכיר/ה הסניף הוא זה שילווה את חבריו בהליך.
מורה המעוניין שמזכיר/ה הסניף ילווה אותו מתבקש להודיע מיידית למזכיר/ה הסניף על מועד השימוע ולבקש מהמעסיק לתאם את השימוע עם נציג ארגון המורים.
הודעת המעסיק על צמצום משרה או פיטורין תשלח למורה לא יאוחר 31.5.21.
במקרים בהם הפגיעה נובעת מסיבות אובייקטיביות, כגון: צמצום משרה עקב הפחתת שעות תקן בביה"ס וקיטון במספר התלמידים, סגירת מגמה וכו', ניתן לבקש חל"ת עבור השעות שצומצמו וזאת על מנת לאפשר למורה לחזור להיקף משרתו הקבועה..

מענקי שעות
מערכת משרד החינוך נפתחה להגשת בקשות למענקי שעות לשנת הלימודים תשפ"ב והיא תיסגר בתאריך 30.6.21.
עובד הוראה שאושר לו מענק לימודים לשנת הלימודים תשפ"א עליו למסור קבלות עד לתאריך 30.6.21 לבעלות המשלמת את שכרו.

היערכות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב – עוז לתמורה
הצטרפות לרפורמה
צירוף עובדי הוראה ייעשה באופן אוטומטי בהתאם לעמידת עובד ההוראה בתנאי ההצטרפות ובכפוף לדיווח במערכת העוש"ר.
עובד הוראה שאינו עומד בתנאי הסף להצטרפות לרפורמה (למעט מתמחים) רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה.


הגשת בקשות לוועדות חריגים להצטרפות לעוז החלה יש להגיש את הבקשות באמצעות מייל בלבד אל הגב' אסתי עמיאל בכותבת המייל estieza@education.gov.il  
המועד האחרון להגשת בקשות לוועדות חריגים להצטרפות 15.06.21.
לקבלת סיוע ניתן לפנות למזכיר הסניף בארגון המורים.

יציאה מהרפורמה
עובד הוראה המבקש לקבל פטור מרפורמת עוז לתמורה רשאי להגיש בקשה מקוונת לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה בכפוף לעמידתו בקריטריונים.
הגשת הבקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה החלה יש להגיש אך ורק באופן מקוון בקישור: http://cms.education.gov.il/educationCMS/Applications/Mcr  

המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת חריגים ליציאה מרפורמת עוז לתמורה 15.6.2021.
לידיעתכם, האישור ניתן לשנה אחת בלבד.
להלן לינק המרכז את הסוגיות בהערכות הטמעת עוז לתמורה לשנת הלימודים תשפ"ב
https://meyda.education.gov.il/files/Sherut/hiarhot.pdf בכבוד רב,


העתקים:
מר רן ארז – יו"ר הנהלת ארגון המורים
מזכירי סניפים – ארגון המורים